Gebruik van deze website

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op MijnPWRI en pwri.nl.

Informatie

Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te plaatsen. Hoewel PWRI de grootst mogelijke zorg besteedt aan een correcte en actuele weergave van de gegevens op zijn website, aanvaardt PWRI geen aansprakelijkheid voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op (of juist het nalaten van) handelingen naar aanleiding van de informatie op de site. U bent er zelf verantwoordelijk voor u er van te vergewissen of de informatie voor het door u gewenste doel geschikt is. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie op de site. De bij ons bekende gegevens en het pensioenreglement zijn uiteindelijk bepalend.

Functioneren van de site

Wij streven ernaar dat de sites goed functioneren en dat berichten die u via de sites aan ons stuurt, tijdig en volledig worden ontvangen en verwerkt. Maar PWRI biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. PWRI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de website. Hoewel PWRI de grootst mogelijke zorg besteedt aan de vanaf de PWRI website elektronisch aan PWRI verstuurde berichten, garandeert PWRI niet dat naar haar toegestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig en volledig worden ontvangen en verwerkt. PWRI kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen daarvan.

Rekenmodules en berekeningen

De uitkomsten van de rekenmodules op MijnPWRI.nl geven slechts een indicatie. De bij ons bekende gegevens en het pensioenreglement op het moment van vaststellen van uw pensioenuitkering zijn uiteindelijk bepalend. U kunt het pensioenreglement downloaden op pwri.nl.

Virussen

PWRI is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, zouden voorkomen. PWRI adviseert u alle – op internet algemeen gangbare en mogelijke – veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van de website haalt.

Verwijzingen

Verwijzingen naar andere externe sites of hyperlinks dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Het geeft geen garantie voor de toegankelijkheid en inhoud van de betreffende sites. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het functioneren van en voor de informatie op externe sites.

Eigendom

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. De inhoud is bestemd voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het op enigerlei wijze kopiëren (anders dan in het kader van downloaden), reproduceren, verveelvoudigen, doorsturen, verspreiden, openbaar maken of tegen vergoeding beschikbaar stellen aan derden van het materiaal op de website, op een wijze die strijdig is met het doel van de website is, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PWRI, verboden.